Homepage
 The Project  
 Cultural Landscape  
 Agenda  
 Landscape Convention  
 Library  
 GIS  
 The Team  
 Sponsors  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Odense Bys Museer på kulturstien*

Af Asger Halling Lorentzen og Karsten Kjer Michaelsen

I det tidlige forår 1997 tog Odense Bys Museer de første spæde skridt på en international EU-finansieret kultursti, der har vist sig farbar i en række museale sammenhænge. Tre projekter har museet deltaget i. Det første blev gennemført med succes, det næste fandt ikke nåde for EU's skarpt bevogtede og overrendte pengekasse og det tredje tog sin begyndelse i december 2000 og vil køre frem. til udgangen af 2003.1

European Cultural Paths - ECP

Projekt Kultursti blev indledt i maj 1997 som et samarbejde mellem fem regionale arkæologiske projekter i Danmark, Estland, Tyskland, Norge og Sverige. Alle projekter beskæftiger sig med formidling af kulturlandskaber, der er blevet formet under kraftig påvirkning af menneskelige aktiviteter i forhistorisk tid. Der er tale om landskaber, som i dag kan fremvise velbevarede arkæologiske lokaliteter og monumenter. Projekt Kultursti blev iværksat med afsæt i Europarådets bronzealderkampagne, og ansøgningen henvendte sig til kulturstøtteprogrammet Raphael.2 Der fokuseredes på bronzealderen og specielt på spor fra den nordiske bronzealder, men alle spor af menneskelige aktiviteter fra stenalder til nutid blev taget i betragtning. Formålet var således ikke kun at videreformidle "Europas første guldalder", men også at skabe et generelt koncept for formidling af kulturlandskaber og forhistoriske monumenter inden for kronologiske og geografiske rammer.

For Odense Bys Museers vedkommende var formålet med ECP-projektet at beskrive bronzealderlandskabet i perioden 1800 - 500 f. Kr. som primære arbejdsområder. Som henholdsvis udgangspunkt og afslutning på en kultursti blev Voldtofte og Alléskoven/Pipstorn ved .Fåborg valgt. Begge områder er karakteriseret ved mange forhistoriske monumenter. Projektet søgte at imødekomme behovet for aktiv kulturturisme med en bred målgruppe samt formidling af kulturlandskabet til fynboerne og dermed en mere smal og lokal målgruppe. Intentionen var at lære de besøgene på kulturstien at "læse" de synlige tegn fra tidligere tider i landskabet og kæde dem sammen med den aktuelle viden om bronzealderen gennem brochurer, bøger og museumsbesøg. Brochurer skulle helt konkret vise "stiforløbet" og skabe basis for forståelse af bronzealderens grave og bopladser. Ved de udvalgte lokaliteter –gravhøje, dysser, jættestuer, middelalderagre m.m. - skulle informationstavler med tekst, illustrationer og kort formidle de forhistoriske monumenter. Det var opgaven, som Odense Bys Museer kastede sig ud i, da en bevilling på 140.000 euro blev tildelt.

Fra den lidt famlende start i 1997, hvor det især drejede sig om at finde ud af, hvilke muligheder det EU-baserede Raphael-program indebar, viste det sig at være et yderst interessant arbejde at deltage i. Dels rent indholdsmæssigt, hvor Odense Bys Museer pludselig fik mulighed for at gennemføre et formidlingsprojekt på Sydvestfyn, som igennem en årrække har stået højt på ønskesedlen. Dels på grund af det internationale netværk og samarbejde på tværs af grænserne, som naturligt fulgte med EU-projektet.

På det praktiske område fik Odense Bys Museer opfyldt ambitionerne og udført opgaverne inden for såvel de tidsmæssige som økonomiske rammer. Første skridt var udarbejdelsen af en fælles international brochure. Arbejdet med denne udgivelse gav en god erfaring med de mange tilgange, som fem forskellige institutioner fra lige så mange lande selvfølgelig altid vil have. Konklusionen blev, at selvom brochuren ikke kom til at se ud, som man havde forestillet sig, før arbejdet gik i gang, så kan der altid findes en absolut brugbar løsning, som alle i sidste ende kan bifalde. Næste skridt blev færdiggørelse af den nationale danske brochure, der lå færdig i december 1998. Det viste sig at være en mere tidskrævende opgave end først beregnet, fordi man i denne fase skulle til at inddrage lodsejere og diverse offentlige instanser, nemlig Fyns Amt, Skovog Naturstyrelsen og kommunerne. Sidste del af arbejdet var udarbejdelse, fremstilling og opstilling af informationstavlerne i kulturlandskabet, hvilket blev fuldført i september 1999. Igen måtte det konkluderes, at arbejdet viste sig mere tidskrævende end beregnet, men til gengæld blev det færdige produkt tilfredsstillende for hele tre instanser: Odense Bys Museer, Fyns Amt og Skov- og Naturstyrelsen. Hermed kunne Odense Bys Museer konkludere, at vi i første omgang fik opfyldt vores ambition om kulturlandskabsførmidling.

Den officielle afslutning på ECP-projektet blev forestået af Odense Bys Museer med et internationalt seminar på Hol-lufgård i september 1999. Over to dage blev kulturlandskabet med foredrag og ekskursioner sat på dagsordenen for politikere, arkæologer og andre forvaltere af kulturlandskabet. Det håndgribelige resultat heraf blev en seminarrapport, ligeledes udgivet af Odense Bys Museer.3

På det afledte område, som kan beskrives med nøgleord som netværkseffekt, internationalt samarbejde, inspiration og påvirkning udefra, blev konklusionen helt klart, at det var et område, der skulle satses på fremover. Det kan være svært at veje og måle effekten i tal og faste størrelser, men i det daglige arbejde bar vi siden ofte gjort brug af de personlige kontakter, som ECP førte med sig. I den henseende er det ligeledes blevet klart, at de situationer, hvor man mødes ansigt til ansigt, danner grundlaget for det videre samarbejde. Meget kan ordnes med post, e-mail, telefon og fax, men disse hjælpemidler kan ikke afløse det personlige møde.

ECP-samarbejdet lærte os tillige den lektie, at der må og skal være én person, som står som øverste projektansvarlig. Flosklen "fælles ansvar er ingens ansvar" får dobbelt så stor værdi, når barrierer som sprog og kulturforskelle bliver en del af et projekt. Dette kom til udtryk allerede i ansøgningsfasen, hvor kun koordinatorens ihærdige problemknusen kombineret med udholdenhed helt frem til målstregen gjorde, at projektet overhovedet blev til noget.4 I projektforløbet kunne vi konstatere, at det var tilsvarende vigtigt, at fælles beslutninger blev fastholdt korrekt i referater, at disse beslutninger nåede ud til alle i god tid og endelig at de blev ført ud i livet under hensyntagen til fælles beslutninger og aftalte deadlines.

Således rustet og optændt af den hellige ild begav vi os i 1999 i kast med det næste EU-projekt, allerede før ECP var afsluttet.

Alle veje fører til Rom blev til "All roads lead to Rome"

I et par år havde Odense Bys Museer arbejdet med planer for et større udstillingsprojekt med arbejdstitlen "Alle veje fører til Rom". Udstillingen skulle handle om Romerrigets påvirkning på samfundsudviklingen i Europa, blandt andet på Fyn. Centralt i udstillingsoplægget stod visning af de bedste Gudme-fund suppleret med romertidsfund fra det øvrige Danmark. Med erfaringerne og kontakterne fra ECP-projektet i bagagen så vi pludselig muligheden for at internationalisere udstillingen, så den kunne komme til at dreje sig om ikke bare Fyn og Danmark, men hele Europa. Målet var at lave en stor international vandreudstilling med premiere på Hollufgård - og dermed ændrede udstillingen titel fra "Alle veje fører til Rom" til "All roads lead to Rome".5

Ligeledes belært af allerede høstede erfaringer besluttede vi os for at skrive ansøgningen på Odense Kommunes EU-kontor i Bruxelles.6 Det var en proces, der strakte sig over seks dage og 80 arbejdstimer! Hertil kom de mange timer, som kontorets ansatte investerede i arbejdet. Sammen med kolleger fra Tyskland, Italien, Spanien og Estland ansøgte vi om en bevilling på 250.000 euro fra Kommissionens kulturstøtteprograrn Raphael.

Vi syntes selv, at "All roads lead to Rome"-projektet havde store kvaliteter og internationalt potentiale, men desværre delte Kommissionen ikke vores opfattelse og afviste ansøgningen. Herefter kunne vi koncentrere os om at afslutte ECP og skue frem mod nye projekter lidt længere ude i horisonten. Et sådant viste sig på initiativ af vores EU-samarbejdspartner på museet i Aschaffenburg i Bayern, der havde tænkt sig længere ud ad kulturstien med projektet "European Pathways to the Cultural Landscapes".

"European Pathways to the Cultural Landscapes"

I december 1999 ved et møde i Aschaffenburg og februar 2000 ved et opsamlende møde i Kilkenny i Irland besluttede det "gamle" European Cultural Paths-netværk sammen med yderligere en række potentielle samarbejdspartnere at formulere et nyt kulturformidlingsprojekt i EU-regi. Ved udgangen af Kilkenny-mødet lå det fast, at der ville blive deltagelse af samarbejdspartnere fra Italien, Tyskland, Irland, England, Estland, Danmark, Sverige, Tjekkiet og Finland.

Efter endelig formulering af en fælles ansøgning og en del forudsigelig forsinkelse og bureaukrati på diverse kontorer i EU, blev det nu, med underskrivelse af kontrakten den 4. januar 2001, bekræftet, at Odense Bys Museer også de kommende tre år kunne glæde sig over at være deltager i et EU-finansieret formidlingsprojekt, denne gang med titlen "European Pathways to the Cultural Landscapes". Ansøgningen blev honoreret med 95% af det ansøgte beløb - og det er faktisk meget for EU-ansøgninger.

Odense Bys Museers udgangspunkt for at deltage i "European Pathways to the Cultural Landscapes" er arkæologifunktionens igangværende publikationsprojekt Fynske Jernalderbopladser.7 De bevilgede midler skal blandt andet gå til en brochure om de fynske jernalderbopladsers placering i landskabet, deres værdi som kilde til forståelse af samfundsforholdene i jernalderen samt til udgivelse af seminarrapporter i løbet af projektperioden og selvfølgelig de bøger, der er det endelige mål. Arbejdet er gået i gang, og det første synlige resultat blev udgivelse af en seminarrapport omhandlende problematikken omkring de mange detektorfund, der fra især jernalder og vikingetid er dukket op i løbet af de sidste ca. 20 år.8 1 maj 2001 blev det første koordinerende møde afholdt i Lancashire i England.

EU, kulturhistorien og fremtiden

Ud over de nævnte fordele ved at være deltager i EU-projekter kan der nævnes en række følgeeffekter. Deltagelsen i et internationalt formidlingsprojekt med stor bevågenhed fra såvel publikum som pressen kan medvirke til at sætte fokus på emner, der ikke traditionelt fylder særlig meget i den offentlige bevidsthed. Set fra en arkæologisk synsvinkel kan det eksempelvis være spørgsmålet om at sikre fortidsmindernes bevaring for fremtiden. Her er der ingen tvivl om, at ECP-projektet har haft en positiv effekt i forbindelse med eksempelvis de fynske fortidsminder og nødvendigheden af at søge varige løsninger i bevarings- og formidlingsmæssig henseende. De koordinerende møder afholdes på skift imellem de deltagende lande og institutioner, og på den måde åbnes der automatisk for nye indtryk og inspiration på en række arbejdsområder.

Der er imidlertid også nogle forhold og krav, som man skal være opmærksom på i forbindelse med gennemførelse af EU-finansierede projekter. Eller egentlig burde man sige med-finansierede, for de deltagende institutioner og partnere skal stille med egne midler svarende til mindst 50% af det samlede engagement. Og ordet mindst skal tages alvorligt, for kun yderst sjældent bevilger EU det fulde ansøgte beløb. Man skal tillige tage højde for, at EU-bureaukratiet ofte forsinker indkaldelsen af ansøgninger til nye programmer, uden at ansøgningsfristen forlænges tilsvarende. Det medfører et stort tidspres i ansøgnings perioden -især hvis man ikke har alle projektdeltagere på plads i forvejen. Hertil kommer, at det ikke er ualmindeligt, at et projekt nok har fået positivt svar på en ansøgning, mens selve frigørelsen af EU-midlerne først kommer måneder efter at projektarbejdet faktisk er påbegyndt. Her er det en stor fordel - ja, næsten nødvendigt - at have en institution med en god "kassekredit" i baghånden. Det samme gør sig gældende med de deadlines for faglig og økonomisk afrapportering, der er indlagt i projekterne. Det er nødvendigt at have en stærk organisatorisk base. Hertil skal lægges de forberedende møder forud for samt selve udarbejdelsen af en ansøgning, som jo i sagens natur ikke behøver at blive (og i virkeligheden kun sjældent bliver) honoreret. I Odense Bys Museers tilfælde har det været tilfældet to gange, at medarbejde­re har deltaget i internationale møder på forventet efterbevilling.

Uanset hvordan regnestykket gøres op med argumenter for og imod, så er det en uomtvistelig realitet, at også inden for kunst, kultur og historie er EU kommet for at blive. For Odense Bys Museer har EU-arbejdet så absolut været en berigende oplevelse - vi forbliver på kulturstien nogle år endnu!

Noter

* This article was published in Fynsker Minder 2001 (Odende 2001), page31-41.

1. En projektgruppe til varetagelse af det netop gennemførte samt fremtidige ECP-projekter er nedsat under Odense Bys Museer. Museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen (leder af den arkæologiske funktion i Viden & Formidling) er faglig ansvarlig for projektet, og museumsinspektør Asger Halling Lorentzen (leder af funktionen Planlægning og Undervisning i Publikum & Kommunikation) er ansvarlig for projektets administration og koordinering.

2. Lorentzen, Asger Halling og Karsten Kjer Michaelsen (red.): European Cultural Paths -Conference in Odense. Skrifter fra Odense Bys Museer. Vol. 7. 2000.

3. European Cultural Paths - ECP - blev fra start til slut koordineret særdeles effektivt med Anilla Sterner fra "Foreningen brons-tid" i Båstad, Skåne, som projektansvarlig.

4. I de seneste par årtier - og ikke mindst efter computerens status som allemandse­je - er engelsk blevet det altdominerende fællessprog. Alle de tre EU-projekter, som Odense Bys Museer har deltaget i, har som noget næsten naturgivent haft engelsk som officielt sprog både ved møder og konferencer og i korrespondance og publikation.

5. Meget kan man sige om EU, men let og ligetil er det hverken at skabe overblik over støttemuligheder eller at skrive en korrekt ansøgning, når den rette kasse at kaste sin kærlighed på er fundet. I forbindelse med alle tre projekter, som Odense Bys Museer har været involveret i, har Odense Kommunes EU-kontor under ledelse af Peter Saugman været en uvurderlig hjælp og guide på (kultur)stien igennem det bureaukratiske landskab. Henriksen, Mogens Bo og Jørgen A. Jacobsen og Asger Halling Lorentzen: Fynske jernalderbopladser. Bind 1. Vends, Skovby, Skam og Lunde herreder. Skrifter fra Odense Bys Museer. Vol. 1,1. 1997. Henriksen, Mogens Bo: Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder. Skrifter fra Odense Bys Museer. Vol. 5. 2000.

 

For Fyns vedkommende er der valgt et område med mange betydelige fortidsminder, nemlig Sydvestfyn, der omfatter kendte lokaliteter som Voldtofte, Lusehøj, Drengehøj, Gisselhøj, Skjerninge Høj, Alléskoven og Pipstorn-skoven. Områderne og oldtidsminderne bindes sammen af det eksisterende vejsystem, der fører gennem nogle af Fyns smukkeste landskaber, der med fordel kan besøges af såvel bilister som vandrende og cyklister. De udvalgte lokaliteter og områdets kulturhistorie formidles gennem skiltning samt en guide med turforslag og beskrivelse af de enkelte oldtidsminder, der ligger i et stærkt kuperet terræn, præget af morænebakker. Denne landskabstype giver mulighed for at få et umiddelbart indblik i vore forfædres placering af gravmonumenterne. Medens det ene omrade, Pipstorn, er stærkt præget af skov, er Lusehøj-Voldtofte et åbent, dyrket landskab med vidt udsyn. Landskabet må formodes at have nogen lighed med bronzealderens landskab, der efter alt at dømme har været karakteriseret ved store over-drevsarealer.

 

En vigtig del af EU-møderne er ekskursioner ud i de forskellige lokale kulturlandskaber. Her er det den estiske rigsantikvar, Ants Kraut, der viser en gravplads fra jernalderen.

Foto: Karsten Kjer Michaelsen

 

En brochure med kørselsvejledning og introduktion til kulturlandskabet guider den besøgende gennem den sydvestfynske kultursti, hvor der er opsat informationstavler ved de synlige fortidsminder. Til kulturstierne i de øvrige deltagende lande blev lavet i alt syv forskellige brochurer med samme layout som den fynske.

 

En ECP-informationstavle opsat ved en gruppe dysser i Pipstornskoven red Fåborg.

Foto: Karsten Kjer Michaelsen

 

l forbindelse med den afsluttende konference i Odense, september 1999 blev der afholdt en række møder mellem de deltagende institutioner og særligt indbudte europæiske museer og interessegrupper. Her blev kimen lagt til såvel et fortsat samarbejde om formidling af broncealderen som det igangværende projekt.

Foto: Karsten Kjer Michaelsen

 

Af de internationale kulturnetværk Odense Bys Museer har indgået i, er "European Pathways to the Cultural Landscapes" det hidtil mest omfattende kultur netværk med deltagelse af en lang række projekter og institutioner: Das Archåologisches Spessart-Projekt, Museen der Stadt Aschaffenburg, Deutschland: Archäologisch Ökologisches Zentrum Albersdorf, Deutschland; English Heritage, Lancashire County, England; National Board of Antiquities, Finland; The Heritage Council, Kilkenny, Ireland; The National Park of Paneveggio -Pale di San Martino, Italy; The Bronze Age Society, Sweden; County Museum of Halland, Siveden; Halland County Administrative Board, Sweden; County Council of Halland, Sweden; Countryside Council, Wales; Gwynedd Archaeological Trust, Wales; Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Czeck Republik; The Prachensko Museum, Czeck Republik; National Heritage Board, Tallinn, Estonia; Fynske Jernalderbopladser Odense Bys Museer, Odense, Danmark.

 

Deltagerne i European Pathways to the Cultural Landscapes-netværket samledes i Paneveggio naturpark i Norditalien i september 2001 til det ene af to halvårlige koordinerende konferencer. Møderne blev afviklet i en restaureret hølade.

Foto: Karsten Kjer Michaelsen

 

English Summary

Odense City Museums on the Cultural path

by Asger Halling Lorentzen and Korsten Kjer Michaelsen

In the spring of 1997 Odense City Museums took their first exciting step on an international, EU financed Cultural path, which has shown itself to be navigable in a number of museum contexts. The museum has taken part in three such projects.

The first of these, entitled the European Cultural Paths project (ECP), was introduced in May 1997 as a co-operative venture involving five regional archaeological projects in Denmark, Estonia, Germany, Norway and Sweden. An application to Raphael, the EU's programme in support of Cultural activities, paid off and the informational project could get off the ground. The focus was placed on the Bronze Age, on traces of the Nordic Bronze Age in particular, though all traces of human activity from the Stone Age to the present day were taken into account. Over and above disseminating information, the project's aim was to create a general concept for the presentation of Cultural landscapes and prehistoric monuments within chronological and geographic frameworks. For our part, we established a 'Cultural path' through the landscape of southern Funen from Vold tofte to Alléskoven/Pipstorn near Faaborg. Brochures marked out the 'course of the path' and created the basis for an understanding of Bronze Age burial sites and habitations. At chosen sites - burial mounds, dolmens, gallery graves, medieval fields and so on - information boards were set up. At the practical level, Odense City Museums achieved its goals, completing the tasks without overstepping either its budget or its deadlines.

The first step was to sort out a common international ECP brochure, which was printed and ready at the end of 1998. Working with this publication provided good experience of the varied approaches which five different institutions from as many countries will inevitably always have. The next step was the production of a national Danish brochure, which was finished in December 1998. This proved to be a more time-consuming affair than had initially been thought, because it was necessary to involve at this stage the owners of the various sites as well as diverse public bodies, namely Funen's County Council, the Nature Conservancy, the Forestrv Authorities and local district councils. The final stage of the work lay in working out and producing the infor­mation boards, and installing them in the cultural landscape, completed with a slight delay at the beginning of September. The official conclusion of the ECP project was hosted by Odense City Museums and involved an international seminar at Hollufgard in September 1999. During the course of two days, the cultural landscape was placed on the agenda for politicians, archaeologists and management by means of lectures and excursions. A tangible result of this event was a report on the seminar, also published by Odense City Museums.

For a couple of years Odense City Museums had been working on a large exhibition project with the working title "All roads lead to Rome". It was to deal with the influence of the Roman Empire on the development of society in Europe, - on Funen among other places. With the experiences and contacts derived from the ECP project at hand, we suddenly saw a chance to make the exhibition international, so that it could come to be concerned not only with Funen and Denmark but with the whole of Europe. The aim was to make a large international traveling exhibition, which would be launched at Hollufgard. Partners for the project were found and an application to the Raphael program was dispatched. Unfortunately, the commission was not of our opinion and rejected the application. After this we concentrated on concluding the ECP project in a satisfactory manner - and could look for new projects further off on the horizon.

Such a project came into view on the initiative of our EU partners at the museum in Aschaffenburg in Bavaria, who had extended the idea of the cultural path with the project "European Pathways to Cultural Landscapes". After two introductory meetings, the 'old' European Cultural Paths networks, together with a further group of potential collaborators, decided to formulate a fresh project in cultural information within the framework of the EU. By the end of the second meeting, the participation of partners in Italy, Germany, Ireland, England, Wales, Estonia, Denmark, Sweden, the Czech Republic and Finland was assured.

Once the final formulation of a common application had been agreed and after the predictable delays and bureaucracy in various offices of the EU, it was confirmed through the signing of the contract on 4th January 2001 that Odense City Museums would once again over the next three years be able to look forward to participating in an EU financed informational project. This time the application was granted 95% of the sum requested - which is, in fact, a very high figure for EU applications. Odense City Museums' point of departure in taking part in the current project is the archaeology department's ongoing project on Iron Age settlements on Funen. Funds are to be used among other things to produce an informative brochure about the positioning of Iron Age settlements in the Funen landscape and for the publication both of seminar reports during the project and, of the books that are the ultimate aim. Work has started and the first visible result was the publication of the report of a seminar dealing with the question of the large number of finds made over the past 20 years by metal detectors, especially from the Iron Age and Viking times.

Participation in an international informational project with a favorable reception from public and press alike can actively contribute to focusing on subjects which do not traditionally feature highly in public awareness. Seen from an archaeological point of view, one such might be, for instance, the need to secure the preservation of historic monuments for posterity. There can be no doubt that the ECP project has had a positive effect in relation to, for example, historic monuments on Funen and to the need to look for lasting solutions as regards preserving sites and communicating information. Co-ordinating meetings between the participant countries and institutions are held in turn, and by this means new impressions and ideas on a range of areas are automatically made available.

For Odense City Museums, there is no question but that working with the EU has been an enriching experience. We will remain on the cultural path for some years yet!

 

Deutsche Zusammenfassung

Die Städtischen Museen Odense auf dem Kulturpfad

von Asger Hailing Lorentzen und Karsten Kjer Michaelsen

Im frühen Frühjahr 1997 unternahmen die Städtischen Museen Odense die ersten zaghaften Schritte auf einem internationalen EU-geförderten ,,Kulturpfad", der sich in mehreren musealen Zusammenhängen als fahrbar erwiesen hat. Das Museum war an drei Projekten beteiligt.

Das erste, das Projekt Kulturpfad oder Cultural Paths (ECP), wurde im Mai 1997 als Kooperation fünf regionaler archäologischer Projekte in Dänemark, Estland, Deutschland, Norwegen und Schweden eingeleitet. Ein Antrag an das EU-Kulturförderprogramm Raphael war erfolgreich, so daß ein Vermittlungsprojekt aufgelegt werden konnte. Der Schwerpunkt lag auf der Bronzezeit, insbesondere auf Spuren der nordischen Bronzezeit. Darüber hinaus wurden alle Spuren menschlicher Aktivitäten von der Steinzeit bis hin zur Gegenwart einbezogen. Das Ziel war, neben der direkten Vermittlung auch ein allgemeines Vermittlungskonzept für Kulturlandschaften und vorgeschichtliche Denkmäler in einem chronologischen und geographischen Rahmen zu schaffen. Unser Beitrag war die Anlage eines „Kulturpfads" durch die südwestfünische Landschaft von Voldtofte nach Alleskoven/Pipstorn bei Fäborg. In Prospekten wurde der „Verlauf des Pfads" erläutert und damit die Grundlage für das Verständnis der Gräber und Siedlungen der Bronzezeit geschaffen. An ausgewählten Stellen - Grabhügeln, Dolmen, Hünengräbern, mittelalterlichen Äckern usw. - wurden Informationstafeln aufgestellt. Auf der praktischen Ebene wurden die Pläne eingehalten und die Aufgaben im zeitlichen und finanziellen Rahmen gelöst. Der erste Schritt war die Ausarbeitung einer gemeinsamen internationalen ECP-Broschüre, die Ende 1999 im Druck vorlag. Die Erstellung dieser Publikation erbrachte positive Erfahrungen durch die zahlreichen Ansätze, die fünf verschiedene Institutionen aus ebenso vielen Ländern natürlich stets haben. Der nächste Schritt war die Fertigstellung der nationalen dänischen Broschüre, die im Dezember 1998 vorlag. Dies stellte sich als eine zeitaufwendigere Aufgabe als zunächst angenommen heraus, weil in dieser Phase Grundeigentümer und verschiedene öffentliche Stellen, nämlich der Kreis Fünen, die Forst- und Naturverwaltung und die Gemeinden, einbezogen werden mußten. Der letzte Schritt der Arbeit war die Ausarbeitung, Herstellung und Aufstellung der Informationstafeln in der Kulturlandschaft, etwas verspätet Anfang September beendet war. Der offizielle Abschluß des ECP-Projektes war ein internationales Seminar auf Hollufgärd im September 1999, das von den Städtischen Museen Odense ausgerichtet wurde. Zwei Tage lang stand in Vorträgen und Exkursionen die Kulturlandschaft auf der Tagesordnung für Politiker, Archäologen und Administratoren. Das konkrete Ergebnis war ein Seminarbericht, der ebenfalls von den Städtischen Museen Odense herausgegeben wurde.

Die Städtischen Museen Odense hatten mehrere Jahre lang Pläne für ein größeres Ausstellungsprojekt unter dem Arbeitstitel „Alle veje forer til Rom" (Alle Wege führen nach Rom) verfolgt. Das Projekt sollte den Einfluß des Römischen Reiches auf die gesellschaftliche Entwicklung in Europa - u.a. auf Fünen - beleuchten. Durch die Erfahrungen und Kontakte des ECP-Projektes ergab sich die Möglichkeit, die Ausstellung zu internationalisieren, so daß sie nicht nur Fünen und Dänemark, sondern ganz Europa umfaßte. Das Ziel war eine große internationale Wanderausstellung mit Premiere auf Hollufgärd - damit änderte sich der Titel der Ausstellung in „All roads lead to Rome". Kooperationspartner wurden ausfindig gemacht und ein Antrag an das Raphael-Programm gestellt. Leider teilte die Kommission unsere Auffassung nicht und lehnte den Antrag ab. Danach konnten wir uns darauf konzentrieren, das ECP-Projekt ordnungsgemäß abzuschließen - und uns nach neuen Projekten mit einem etwas weiteren Horizont umschauen.

Ein solches Projekt zeigte sich auf Initiative unseres EU-Kooperationspartners, des Archäologischen Spessart-Projekts in Bayern, das den Kulturpfad mit dem Projekt „European Pathways to Cultural Landscapes" weiter verfolgen wollte. Nach zwei einleitenden Besprechungen beschloß das „alte" European Cultural Paths-Netzwerk gemeinsam mit einer Reihe weiterer potentieller Kooperationspartner, ein neues Kulturvermittlungsprojekt in EU-Regie zu formulieren. Am Ende der zweiten Besprechung stand fest, daß Kooperationspartner aus Italien, Deutschland, Irland, England, Estland, Dänemark, Schweden, der Tschechei und Finnland teilnehmen würden.

Nach der endgültigen Formulierung eines gemeinsamen Antrages und einiger zu erwartender bürokratischer Verzögerungen bei diversen Stellen der EU wurde inzwischen durch die Unterzeichnung des Vertrages am 4. Januar 2001 bestätigt, daß die Städtischen Museen Odense auch in den kommenden drei Jahren an einem EU finanzierten Vermittlungsprojekt beteiligt sind. Diesmal wurde der Antrag mit 95% des erbetenen Betrages genehmigt - was für einen EU-Antrag sehr hoch ist. Der Ausgangspunkt der Teilnahme der Städtischen Museen Odense an diesem Projekt ist das laufende Publikationsprojekt der Archäologieabteilung Fynske Jemalderbopladser (Fünische eisenzeitliche Siedlungen). Die Mittel sollen u.a. für eine Informationsbroschüre über die Lage der eisenzeitlichen Siedlungen in der fünischen Landschaft sowie für die Publikation von Seminarberichten im Laufe der Projektperiode eingesetzt werden - und natürlich für die Bücher, die uns als Endziel vorschweben. Die Arbeit ist im Gange. Das erste sichtbare Ergebnis war die Publikation eines Seminarberichts, der die Problematik der vielen Detektorfunde behandelt, die insbesondere aus der Eisenzeit und der Wikingerzeit im Laufe der letzten etwa 20 Jahre zum Vorschein gekommen sind.

Die Teilnahme an einem internationalen Vermittlungsprojekt, das auf großes Interesse beim Publikum und bei der Presse stößt, kann aktiv dazu beitragen, Themen in den Blickpunkt zu rücken, die in der Regel keinen besonders breiten Raum im öffentlichen Bewußtsein einnehmen. Aus archäologischer Sicht kann dies z.B. die Notwendigkeit sein, die vorgeschichtlichen Denkmäler für die Zukunft zu sichern. Hier bestellt kein Zweifel, daß das ECP-Projekt eine positive Wirkung z.B. auf die fünischen vorgeschichtlichen Denkmäler und die Notwendigkeit dauerhafterer Lösungen für Erhaltung und Vermittlung gehabt hat. Koordinierende Besprechungen werden von den Teilnehmerländern und Institutionen im Wechsel durchgeführt, so daß auf diese Weise automatisch neue Eindrücke und Anregungen auf einer ganzen Reihe von Arbeitsgebieten anfallen.

Für die Städtischen Museen Odense war die EU-Arbeit ohne Abstriche ein bereicherndes Erlebnis - wir bleiben noch einige Jahre auf dem Kulturpfad.

 

  
design: Kai M. Wurm
menu back print