Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


museotiedote museinytt 1/2002, 01.04.2002

Eurooppalainen kultuurimaisema esille

by Satu Mikkonen-Hirvonen, Teija Tiitinen


European Pathways to Cultural Landscapes -projekti

Museovirasto on mukana yhteiseurooppalaisessa European Pathways to Cultural Landscapes -projektissa, jossa tutkitaan ja tuodaan esille eurooppalaista kulttuurimaisemaa. Hanke rahoitetaan osittain Euroopan komission Kulttuuri 2000 -ohjelmasta ja osittain kansallisista rahoituslähteistä. Suomesta rahoittajina ovat opetusministeriö, työministeriö ja Museovirasto. Suomen osuutta projektista toteuttaa käytännössä Museoviraston arkeologian osastolla toimiva muinaisjäännösten hoitoyksikön Turun toimipiste. Projektialueena on Vakka-Suomi ja keskeisenä toteutusalueena on Untamalan kylä Laitilassa.

Projektissa on mukana Suomen lisäksi kahdeksan muuta Euroopan maata (ks. kartta), jotka sijaitsevat maantieteellisesti Euroopan sekä pohjois-etelä että länsi-itä suunnassa. Esimerkkialueet edustavat eurooppalaista kulttuurimaisemaa sen eri muodoissa. Projektin tavoitteena on selvittää, miten eurooppalainen kulttuurimaisema on kehittynyt ja minkälainen se nykyisin on. Tarkastelun kohteena on pitkän ajan kehityshistoria ja projektin toteuttajat ovat pääosin arkeologeja. Projektiin osallistuu eri maista museolaitoksen, tutkimuskeskusten ja säätiöiden edustajia.

Tutkimus maiseman muutoksesta tehdään pääosin arkistoaineistosta. Varsinaista kenttätyötä tehdään vain vähäisessä määrin - osalla projektialueista ei lainkaan. Valtaosa tutkimuksista tulee perustumaan karttoihin. Kartta-analyyseissä tutkimusmateriaalina käytetään sekä nykyisiä karttoja (mm. topografikartat ja maaperäkartat) että historiallisia karttoja. Suomessa tähän on hyvät edellytykset, sillä Suomi on kattavasti kartoitettu ja meillä on käytettävissä isojakokartat ja venäläiset topografikartat, joiden avulla maiseman muutosta voidaan arvioida.

Kukin projektiryhmä vastaa omalla alueellaan tehtävästä työstä ja sen suunnittelusta. Projektin tavoitteet ja yleiset suuntaviivat on kuitenkin asetettu yhteisesti. Samalla selvitetään sitä, mikä tekee maisemasta eurooppalaisen ja mitkä ovat yhdistäviä tekijöitä eri puolilla maanosaamme. Lisäksi kartoitetaan kulttuurimaiseman suurimpia uhkatekijöitä. Jo tähän mennessä on ilmennyt, että umpeen kasvaminen jamaisemassa nähtävien yksityiskohtien kapeaalaistuminen ovat nähtävillä useimmilla projektiin osallistuvilla alueilla. Projektin keskeisenä päämääränä on kulttuurimaiseman suojelumyönteisen mielipiteen vahvistaminen ympäri Eurooppaa. Ainoastaan asukkaiden oma tahto säilyttää vanha historiallisesti merkittävä maisema takaa sen säilymisen, koska kulttuurimaisema sinällään ei ole missään päin Eurooppaa lailla suojeltu.

Projekteissa tehtävä tutkimustyö palvelee suojelun kohdentamista, mutta samalla tuotetaan materiaalia, joka auttaa hahmottamaan kulttuurimaisemaa ja sen yksityiskohtia maastossa paremmin. Kussakin projektissa tehdään kulttuuripolku fyysisesti maastoon tai niillä alueilla, joilla se ei eri syistä johtuen ole mahdollista, polku tehdään digitaalisessa muodossa. Lisäksi tuotetaan joka alueelta esitteet ja työstetään eurooppalaista kulttuurimaisemaa valottava kirja, jossa kaikki mukana olevat alueet esitellään. Kirjan ohella toinen merkittävä tuote on yhteinen kiertonäyttely, jota parhaillaan ollaan kokoamassa.

Suomen projektialue, Vakka-Suomessa sijaitseva Untamalan kylä, on yksi Suomen arvokkaimmista kulttuuri- ja perinnemaisema -alueista. Sen asutushistoria ulottuu kivikaudelle saakka vaikka ihmisen vaikutus maisemaan voimistuu vasta rautakauden alussa vähän ennen ajanlaskun vaihdetta. Untamalassa on edelleen näkyvissä rautakaudelta periytyviä elementtejä, joista tunnetuimpia ovat Kalevan pojan viikatteentikku, kumpukalmisto ja rautakautiseksi oletettu peltoterassi. Kyläraitti on parhaiten säilyneitä Suomessa ja siinä on vielä nähtävillä ennen isojakoa kehittynyt kylärakenne.

1900-luvun aikana tapahtuneet muutokset eurooppalaisessa maisemassa näkyvät myös Untamalan kylässä. Runsaasti erilaisia yksityiskohtia sisältänyt pienipiirteinen maisema on kadottanut osan omaperäisyydestään. Peltosaarekkeita, avo-ojia ja kiviaitoja on kadonnut maisemasta ja tilalle ovat tulleet tasaiset, salaojitetut laajat peltoaukiot. Untamalassa on kuitenkin poikkeuksellisen hyvin säilynyt ja helposti havaittavissa oleva kulttuurihistoriallinen miljöö. Positiivisesti maisemaan on vaikuttanut jo kymmenen vuotta Museoviraston tekemä maisemanhoito, joka tähän mennessä on rajoittunut niille alueille, joilla sijaitsee muinaisjäännöksiä. Viime vuosina maiseman hoitoon on saatu lisäresursseja, kun luonnonsuojeluyhdistys on ottanut hoitoonsa uusia kohteita ja myös maanomistajien kiinnostus maisemanhoitoon on lisääntynyt. European Pathways to Cultural Landscapes -projektin aikana Untamalaan tehdään vanhan kulttuuri- ja luontopolun tilalle uusi kulttuurimaisemareitti. Hyvin säilyneet maiseman piirteet tuodaan esiin hoitamalla alueet ja paikan ajallisesta syvyydestä ja monimuotoisuudesta kerrotaan informaatiotauluissa. Toinen näkyvä projektin tuote on vakkasuomalaisen kulttuurimaiseman kehitystä kuvaava näyttely, joka tultaneen sijoittamaan keväällä 2003 valmistuvaan Arkeologiakeskus Untamalaan.

Projektin kokonaiskestoaika on kolme vuotta ja se valmistuu vuoden 2003 lopussa. Kuluvana vuonna on tuotettu perusmateriaali ja tehty kartta-analyyseja. Samalla tavoitteeksi otettiin yleisen kiinnostuksen herättäminen. Tätä silmällä pitäen tuotettiin yhdessä Untamalan ja Varppeen koulujen kanssa "Kulttuurimaisema kuvissa" -näyttely.

Kulttuurimaisema kuvissa -näyttely on hyvä esimerkki siitä, miten vuoropuhelu herätetään alueen asukkaiden sekä kulttuurimaiseman hoidosta ja suojelusta vastaavien viranomaisten välillä. Tavoitteena on ollut synnyttää ajatteluprosessi, jossa kulttuurimaisemasta tulee tärkeä osa ihmisen identiteettiä. Kulttuurimaiseman kuvaajien ikä vaihtelee esikoululaisista lukiolaisiin. Näyttelyn perusideana oli, että oppilaat kuvaavat omaa arkipäivän kulttuurimaisemaansa, sitä mikä heille on tärkeää. Näyttelyyn osallistuneet lapset ja nuoret ovat huomisen päättäjiä, jotka tulevaisuudessa ratkaisevat sen, miltä maisemamme näyttää.

 

Peltoterassi Laitilan Untamalassa. Terassi ajoittunee rautakaudelle.
Kuva Museovirasto.


Koululaisia Kulttuurimaisema kuvissa -näyttelyn avajaisissa 7.11.2001 Laitilan kaupungintalolla. Kuva Museovirasto.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print