Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


West News, 01.03.2001

Kartlägger kulturlandskapet

Ett område på Hallandsåsens nordsluttning är i fokus när kulturlandskapet ska kartläggas och beskrivas i ett stort EU-projekt med tio deltagande länder.

- Projektet passar kultur- och naturmiljövården i Halland som hand i handske, säger landsantikvarie Erik Rosengren.

Projektet handlar om att förstå kulturlandskapets historia, hur det utvecklats och förändrats under årtusendens lopp och hur samspelet mellan natur och människa fungerat. Kunskapen ska sedan förmedlas på ett sätt som väcker nyfikenhet och skapar förståelse hos såväl hallänningar som turister och andra som är intresserade av kulturlandskapet och dess vård.

Projektet, som är en satsning på kulturturism, heter "Pathways to the Cultural Landscapes" och ingår i EU-programmet Kultur 2000.

- Vi har valt ett område som delvis är på väg att bli naturreservat, med ett varierat landskap där det finns fina förutsättningar att genomföra detta pilotprojekt, säger Erik Rosengren.

Tysk idé

De som tillsammans satsar på projektet är länsstyrelsen, landsantikvarien i Halland, landstinget i Halland och Laholms kommun.

Totalt ingår 12 regionala delprojekt i tio länder. Förutom Sverige deltar Tyskland, Danmark, Wales, England, Finland, Tjeckien, Estland, Irland och Italien.

- Projektet har initierats i Tyskland. Initiativet togs av ett museum i en provins som är känd för sin fattigdom där människor känner liten respekt för sin historia. Man hoppas kunna förändra denna attityd genom att i projektet lyfta fram det positiva och därigenom skapa nyfikenhet och intresse bland de egna invånarna, säger Erik Rosengren.

Belysa helheten

Projektets syfte är inte att specialstudera enstaka fynd och företeelser i landskapet. Området, som ligger mellan Hasslöv och Dömestorp på Hallandsåsens nordsluttning, ska studeras ur ett brett perspektiv.

Här finns gravar och stenar med skålgropar från bronsålders för så där 3000 år sedan, men också åkerterrasser, stora arealer fossilt odlingslandskap, lämningar efter kommunikationsleder och husgrunder.

Linnélärjungen Pehr Osbecks beskrivning av landskapet på 1700-talet och tydliga spår från tillverkning av gengaskol under 1940-talet är andra exempel på sådant som kommer att finns med i kartläggningen.

Modern teknik

Modern teknik tas till hjälp när man ska utveckla metoder, utbyta erfarenheter och förmedla allt på ett tilltalande sätt.

Internet ska utnyttjas för forskning, popularisering och kommunikation. En populärvetenskaplig bok ska tas fram liksom foldrar och en internetpresentation samt en mobil utställning.

Projektet pågår i tre år och man har sökt EU-medel inom den del av Kultur 2000 som gäller permanenta nätverk. Det innebär EU-finansiering med 60 procent av kostnaderna.


Krister Larsson, biolog, Lennart Carlie, arkeolog och Erik Rosengren från landsantikvarien i Halland på plats i det kulturlandskap som ska kartläggas.

Photo: Malin Andersson


 
design: Kai M. Wurm
menu back print