Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Populär Arkeologi 3, 2002, S. 37, 01.09.2002

Hallandsåsen och Europa

by Lennart Carlie


Hur kan man lyfta fram och öka förståelsen för kulturlandskapet! Det undrar EU som dragit igång ett projekt under rubriken "Pathways to Cultural Landscapes". Ett av dem handlar om den storslagna Hallandsåsen. Här berättar Lennart Carlie om undersökningen.

För halländskt vidkommande har insatserna koncentrerats till ett cirka 5 kvadratkilometer stort naturreservat vid Dömestorp, beläget på nordsluttningen av Hallandsåsen. Valet har sin naturliga förklaring då platsen redan idag är ett välbesökt rekreationsområde men också genom att det förekommer en fornlämningsmiljö med varierande innehåll samt en mångfasetterande flora.

Tanken är att synliggöra och förklara områdets natur- och kulturlämningar, spegla tidsdjupet i området och se vilka förändringar som skett under de senaste 4000 åren. Har man utnyttjat åssluttningen på likartat sätt under dessa år eller har markutnyttjandet varierat över tid?

Genom att ta del av äldre skriftliga handlingar samt bl. a. pollenanalyser är tanken att den biologiska mångfalden och dess förändringar skall tillföra ytterligare en dimension i vår strävan att beskriva interaktionen mellan människa och landskap.

Basen för det halländska projektet består av de synliga fornlämningar i området, baserade på Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering. Men redan efter våra första besök i området stod det klart att tidigare inventeringar enbart omfattade ett fåtal av de synliga lämningarna. Därför valde vi att genomföra en ny totalinventering av området och efter fyra fältveckor hade vi ökat fornlämningsbeståndet med närmare 700 procent, dvs. antalet lokaler hade ökat från cirka 20-talet till att omfatta omkring 140 stycken. Framför allt bestod de nya lämningarna av fossila odlingsytor med otaliga röj-ningsrösen, stensträngar och åkerterrasser. Storleken på områdena varierade från något tusental kvadratmeter till de vilka omfattade åtskilliga hektar. Det större, sammanhängande åkersystemen antyder att det dolt i markerna finns lämningar efter en eller flera ödegårdar.

En annan typ av fornlämningar utgjordes av hålvägar och hela hålvägssys-tem som löper såväl parallellt med åskan-ten som rakt uppför den mer än 150 meter höga sluttningen. Sammantaget rör det sig om flera kilometer kommunikationslämningar som tillsammans bildar ett finmaskigt nät inom hela området. Genom att sammanlänka vägsystemen med iakttagelser från äldre kartor men också de förhistoriska gravarnas placering ger det oss möjligheter att rekonstruera olika kontaktvägar mellan Halland och Skåne över tid.

Kanske mest anmärkningsvärt är dock att vi fann ett tiotal okända gravar där de mest iögonfallande bestod av en gravgrupp, omfattande tre större stensätt-ningar. Som ett led i arbetet gjordes även ett par mindre kontrollinventeringar i närbelägna områden för att undersöka om resultaten från vår inventering var ett undantag eller ej. Redan efter ett par dagar kunde vi konstatera att så inte var fallet utan även här fanns ett stort antal fornlämningar som inte fanns dokumenterade . Iakttagelsen visar tydligt att den korta tid som man har haft till förfogande vid tidigare inventeringar, omöjligen räcker till för en heltäckande fältstudie utan det krävs avsevärt mer tid.

Den nya informationen skall ligga till grund för en omfattande informationsverksamhet inom naturreservatet. Dels via traditionell skyltning men också genom arbets- och undervisningsmaterial, riktade till skolor, människor inom skogsbruket m.m.

EU-projektet, Pathways to Cultural Landscapes (PCL), har som syfte att lyfta fram och öka förståelsen för kulturlandskapet och omfattar 12 nationella projekt från l O olika länder. Ytterligare information: www.pcl-eu.de.

 

   
Bilderna visar överst dagens moderna väg, som brutalt kastar sig Över åsen, och till vänster en gammal väg som med försiktigt stigning leder upp längs åsen.
(Photo: Lennart Carlie )


 
design: Kai M. Wurm
menu back print